Shiatsu Ausbildung Info Abend 22.9.2020

 

Shiatsu Basiskurs Beginn 10.10. 2020!!!